Запрос обрабатывается...

Інформація на фондовому ринку та її роль

Тема работы: Інформація на фондовому ринку та її роль
Код #70060
Предмет

Фондовий ринок

Тип работы аналіз наукових публікацій
Год написания 2015
Количество страниц 10
Содержание

1. Слуцька О. В. Особливості функціонування ринку корпоративних облігацій України / О. В. Слуцька // Вісник Донецького нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – №4(52). – C. 301–307.
2. Малишенко, К. А. Сучасний стан ринку цінних паперів: проблеми та перспективи [Текст] / К. А. Малишенко // Ефективна економіка. – 2014. – № 7. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3175
3. Бурденко І. М. Переваги та недоліки функціонування системи розкриття інформації ринку похідних фінансових інструментів України / І. М. Бурденко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - 2014. - Вип. 38. - С. 75-84. - Режим доступу: http://nbuv.v.ua/j-pdf/pprbsu_2014_38_10.pdf
4. Іванюта О. М. Фондовий ринок в Україні та особливості формування його інфраструктури / О. М. Іванюта // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2012. - Вип. 2. - С. 234-241. - Режим доступу: http://nbuv.v.ua/j-pdf/esprstp_2012_2_35.pdf
5. Фрунза С. А. Проблеми та тенденції розвитку фондового ринку в Україні [Електронний ресурс] / С. А. Фрунза // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2012. - Вип. 21. - С. 76-85. - Режим доступу: http://nbuv.v.ua/j-pdf/Npkntu_e_2012_21_14.pdf
6. Краснова І.В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку / І.В. Краснова // Проблеми економіки. – 2014. - №1. – С. 129-134. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.problecon.com/pdf/2014/1_0/129_134.pdf
7. Горбик О. В. Удосконалення інституційних засад державного управління у сфері формування фондового ринку Європейського Союзу / О. В. Горбик // Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 3. - С. 357-365. - Режим доступу: http://nbuv.v.ua/j-pdf/Tpdu_2013_3_50.pdf
8. Адамкович М. М. Проблеми дотримання транспарентності операцій на фондовому ринку в Україні / М. М. Адамкович, Д. О. Редькін // Наук. пр. ОНАЗ ім. О. С. Попова. - 2013. - № 2. - С. 84-87.
9. Дєєва Н.Е. Етапи розвитку фондового ринку України у контексті становлення корпоративного управління / Н.Е. Дєєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: економічна. – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – Вип. 39-1. – С.83-89.
10. Польова Т.В Щодо особливостей розкриття інформації на фондовому ринку – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/27_NNM_2012/Economics/53025.doc.htm

 

Цена (грн.) 80,00
Создать запрос на покупку