Запрос обрабатывается...

Аналіз діяльності малого підприємства (за матеріалами ТОВ «Кредит-Тур»)

Тема работы: Аналіз діяльності малого підприємства (за матеріалами ТОВ «Кредит-Тур»)
Код #60267
Предмет

Підприємництво та малий бізнес

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2013
Количество страниц 42
Содержание

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВ «КРЕДИТ-ТУР» 3
2. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ 8
3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 12
4. АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЇ ПЛАНУВАННЯ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 20
5. ОЦІНКА РИЗИКОВАНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 33
6. ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

 

 

Індивідуальне завдання для виконання на базах практики
«Аналіз діяльності малого підприємства»

Індивідуальне практичне завдання має бути виконане обов’язково за матері-алами малого підприємства бази проходження практики та написання дипломної роботи. Матеріали індивідуального практичного завдання «Аналіз діяльності ма-лого підприємства» складають основу аналітичних частин консультаційного про-екту та магістерської дипломної роботи.
Виконання даного індивідуального завдання містить шість під завдань:
№1.
Навести загальну інформацію про досліджуване мале підприємство:
1.1: навести інформацію про назву, форму власності, організаційно-правову форму та систему оподаткування малого підприємства;
1.2: назвати реальні види його діяльності, розмір статутного фонду та його ро-зподіл;
1.3: описати історію створення та розвитку підприємства, трансформування форми власності та організаційно-правової форми за роки існування даного малого підприємства.

№ 2.
Провести загальний економічний аналіз основних показників діяльності дослі-джуваного малого підприємства:
2.1: навести таблицю з основними економічними показниками діяльності ма-лого підприємства за останні три роки;
2.2: на основі даних цієї таблиці побудувати графік/діаграму з відображенням динаміки доходу від реалізації, сукупних витрат та чистого прибутку або рен-табельності діяльності;
2.3: ідентифікувати етапи життєвого циклу даного малого підприємства, оці-нити його поточний стан та визначити майбутні тенденції.
Динаміка основних показників діяльності малого підприємства «____»

№ 3.
Провести організаційний аналіз малого підприємства:
3.1: навести схему організаційної структури малого підприємства, визначити її тип та слабкі місця;
3.2: дослідити зміни в штатному розписі малого підприємства за останні 3 ро-ки, надати необхідні коментарі та пояснення;
3.3: здійснити аналіз та представити у відповідній таблиці розподіл повнова-жень та відповідальності управлінського персоналу досліджуваного малого пі-дприємства відповідно існуючої організаційної структури; в останній колонці таблиці вказати на вузькі місця в процесі прийняття управлінських рішень, не-відповідність або протиріччя в існуючому розподілі повноважень і відповіда-льності, вказати зони дублювання або невиконання управлінських функцій, ор-ганізаційні проблеми тощо.
Штатний розпис малого підприємства «_______» в динаміці

№ 4.
Провести аналіз здійснення функції планування на малому підприємстві:
4.1: з’ясувати та навести в таблиці інформацію про види продукції/послуг, ці-льові групи споживачів, основні конкурентні переваги та конкурентів, ринки та окремі сегменти функціонування тощо;
4.2: здійснити SWOT-аналіз діяльності малого підприємства: заповнити табли-цю з можливостями та загрозами функціонування на ринку малого підприємс-тва, структурованими за елементами зовнішнього середовища; заповнити таб-лицю з сильними та слабкими сторонами його внутрішньої системи, структу-рованої за функціональними сферами; заповнити чотири поля стратегічних дій в матриці SWOT, зробити адекватні висновки;
4.3: ідентифікувати конкретні цілі діяльності малого підприємства (мають від-повідати принципам SMART), навести дерево (структуру) цілей з плановими ключовими показниками (KPI) на найближчий рік;
4.4: описати стратегію діяльності малого підприємства, визначити її тип за од-нією з відомих моделей;
4.5: навести перелік наявних планових документів та описати послідовність формування планів на даному малому підприємстві.

№ 5.
Провести оцінку ризикованості діяльності малого підприємства; результати представити в табличній формі:
5.1: визначити основні види ризиків, що потенційно загрожують малому під-приємству;
5.2: визначити способи запобігання настанню потенційних ризиків;
5.3: оцінити вірогідність настання кожного з ризиків, вартість наслідків та об-числити загальну величину ризику;
5.4: обґрунтувати шляхи мінімізації кожного з визначених ризиків.
Оцінка ризиків діяльності малого підприємства «________»

№ 6.
Сформулювати висновки щодо:
6.1: діагностування наявних на малому підприємстві проблем;
6.2: виявлення тенденцій подальшого розвитку малого підприємства;
6.3: рекомендацій студента щодо подальшого розвитку малого підприємства.

Цена (грн.) 150,00
Создать запрос на покупку