Запрос обрабатывается...

Експертна оцінка - Як реформування оподаткування доходів фізичних осіб відобразилось на доходах Зведеного бюджету України?

Тема работы: Експертна оцінка - Як реформування оподаткування доходів фізичних осіб відобразилось на доходах Зведеного бюджету України?
Код #60266
Предмет

Податкова система

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2014
Количество страниц 17
Содержание
 1. Офіційний сайт Міністерства доходів та зборів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minrd.v.ua/
 2. Податковий кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, №13-14, ст.112) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.v.ua
 3. Офіційний сайт Державного казначейства України [Електронний ресурс] – Режим доступу: treasury.v.ua/‎
 4. Мельник В. М. Фіскальна ефективність податку з доходів фізичних осіб в Україні: можливості зростання / В. М. Мельник // Фінанси України. – 2007. – № 12. – С. 38–41.
 5. Ковалюк О. М. Важливий крок до зменшення податкового тягаря в Україні / О. М. Ковалюк // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 55–62.
 6. Безпалько І. Р. Розвиток системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / І. Р. Без- палько. – Львів, 2011. – 21 с.
 7. Безпалько І. P. Досвід оподаткування доходів фізичних осіб у зарубіжних країнах / І. Р. Безпалько // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 159-165.
 8. Борейко В. Напрями посилення регулюючої функції податків з громадян В. Борейко // Економіка України. - 2009. - № 1. - С. 50-57.
 9. Іщенко В. В. Ретроспективний аналіз оподаткування доходів в Україні / В. В. Іщенко Економіка та держава. - 2010. - № 8. - С. 73-76.
 10. Левченко К М Оптимізація податкового навантаження на доходи громадян / Н. М. Левченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 19. - С. 67-70.
 11. Мельниченко О. А. Державна політика щодо підвищення рівня та якості життя на­селення : дис. ... д. держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / О. А. Мельниченко. - Запоріжжя. 2010. -448 с.
 12. Покатаєва О. В. Доцільність упровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб / О. В. Покатаєва // Держава та регіони. - 2012. - № 3. - С. 235-242. -(Серія «Економіка та підприємництво»).
 13. Рябчук О. Г. Вплив податкових інструментів на рівень доходів населення та напря­ми їх використання / О. Г. Рябчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 8. - С. 47-50.
 14. Рябчук О. Г. Еволюція регулювання доходів населення шляхом їх оподаткування О. Г. Рябчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 6. - С. 44-47.
 15. Швабій К. Міжнародний досвід реформ у сфері оподаткування доходів насе­лення / К. Швабій // Економіка України. - 2010. - № 6. - С. 43-54.
 16. Швабій К І. Фінансова ефективність податку на доходи фізичних осіб / К. І. Швабій // Фінанси України. - 2012. - № 3. - С. 31-37.
 17. Юшко С. В. Проблеми оподаткування заробітної плати в Україні: ретроспекти­вний аналіз / С. В. Юшко // Фінанси України. - 2010. - № 12. - С. 21-31.
Цена (грн.) 60,00
Создать запрос на покупку